Klauzula infomacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO) strony internetowej www.lacona.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LACONA AGNIESZKA CZERNIACHOWICZ  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 151 26-220 Stąporków 

2) Osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych (Inspektorem Ochrony Danych) jest Agnieszka Czerniachowicz

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: agnieszka@lacona.pl

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zlecenia i realizacji zamówień złożonych poprzez email, formularz kontaktowy, telefon na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kurierzy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zamówień oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej  przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), tj. przez okres  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od ostatniego zakupu.

7) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,do sprostowania (poprawiania) swoich danych,do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora– przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,do przenoszenia danych,prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia i realizacji zamówienia.